Условия на ползване

Условия на ползване

 

Този уеб сайт ("уеб сайтът") ви се предоставя от Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656AE Eindhoven, Нидерландия ("Signify").

 

Следните Условия на ползване регламентират вашия достъп до този уеб сайт и неговото използване. Също така конкретни условия може да бъдат прилагани за определено съдържание, данни, материали или информация, налични или предоставяни чрез този уеб сайт (накратко "съдържанието"), за определено съдържание, данни, материали или информация, които може да качвате, изпращате и/или публикувате на уеб сайта (накратко „потребителско съдържание“), или за трансакции, осъществявани чрез този уеб сайт. Подобни конкретни условия може да допълват тези Условия на ползване или – където и само доколкото е изрично посочено – да заместват тези Условия на ползване.

1. Приемане на Условията на ползване

 

Като отваряте или използвате този уеб сайт вие се съгласявате да спазвате изложените тук Условия на ползване и всички други описани или посочени условия, както и други допълнителни условия, поместени на уеб сайта. Ако НЕ приемате тези условия, НЕ трябва да отваряте или да използвате този уеб сайт.

2. Промяна на условията

 

Настоящите Условия на ползване могат да бъдат променяни от Signify по всяко време. Променените Условия на ползване влизат в сила след тяхното публикуване. Ако продължите да отваряте или използвате уеб сайта след тяхното публикуване, се счита, че сте се запознали с промените и ги приемате. Препоръчваме ви редовно да следи за актуализации на приложимите условия. Други уеб сайтове на Signify може да имат свои условия на ползване, които се отнасят за тях.

Signify си запазва правото да преустановява работата, да прави промени или актуализации по уеб сайта или съдържанието на уеб сайта по всяко време без предизвестие. Signify си запазва правото да ограничава, отказва или прекратява достъпа на дадено лице до уеб сайта или част от него, с незабавно влизане в сила, без предизвестие, по всяко време и по всякакъв повод, изцяло по свое усмотрение ако има основателна причина за това.

3. Защита на личните данни

 

Личните данни, предоставяни или събирани чрез или във връзка с този уеб сайт, се използват само в съответствие с Политиката за Защита на личните данни на Signify, а настоящите Условия на ползване следват Политиката за Защита на личните данни, публикувани на този уеб сайт.

4. Отказ от отговорност

 

ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ТЕКСТА, ИЗОБРАЖЕНИЯТА, ГРАФИКИТЕ, ВРЪЗКИТЕ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ) НА УЕБ САЙТА СЕ ПРЕДОСТАВЯ "ТАКАВА, КАКВАТО Е" И "ДОКОЛКОТО Е НАЛИЧНА". SIGNIFY И НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ, СВЪРЗАНИ ДРУЖЕСТВА, ПАРТНЬОРИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ, ДИСТРИБУТОРИ И ДОСТАВЧИЦИ ИЗРИЧНО СЕ ОСВОБОЖДАВАТ ОТ ОТГОВОРНОСТ, В МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМАТА ОТ ЗАКОНА СТЕПЕН, ЗА ВСЯКАКВИ ТВЪРДЕНИЯ ИЛИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА ИЛИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ТОЗИ УЕБСАЙТ, СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛСКОТО СЪДЪРЖАНИЕ. Нито Signify, нито неговите филиали, свързани дружества, партньори, лицензодатели, дистрибутори и доставчици не гарантират и не декларират по никакъв начин, че (i) уеб сайтът отговаря на вашите изисквания, (ii) уеб сайтът работи без прекъсване, своевременно, сигурно или без грешки или (iii) че резултатите, които биха могли да бъдат получени от използването на уеб сайта (включително всякакво съдържание, информация и материали на този уеб сайт), са правилни, пълни, точни, надеждни или по друг начин отговарящи на вашите изисквания.

 

Този уеб сайт е публичен. Не бива да имате очаквания относно поверителността по отношение на потребителското съдържание, което изпращате към този уеб сайт. Не изпращайте поверителна информация тук.

 

Signify и неговите филиали, свързани дружества, партньори, лицензодатели, дистрибутори и доставчици не носят отговорност за прекъсвания или пропуски в услугите за предоставяне на Интернет, мрежи или хостинг и не гарантират, че уеб сайтът или услугите, чрез които този уеб сайт е достъпен, както и електронните съобщения, изпращани от Signify, не съдържат вируси или други вредни елементи.

Всяко изтегляне или друг вид получаване на материали чрез използването на този уеб сайт се извършва изцяло на ваша отговорност и риск. Вие носите цялата отговорност за всякакви нанесени вреди на вашата компютърна система или устройства или за загубата на данни, причинени от изтеглянето на такива материали.

5. Регистриране

 

Достъпът до определени части на уеб сайта и използването на определени функции или характеристики на уеб сайта може да изисква от вас да се регистрирате като допринасяща страна. Тази регистрация е безплатна.

Когато се регистрирате, трябва да изберете уникално потребителско име или "псевдоним" и парола, а също така и да посочите уникален, валиден, актуален и подлежащ на проверка имейл адрес. Дублирани потребителски имена и имейл адреси не се допускат, поради което, ако въведеното от вас име или адрес вече се използват, ще получите указание да изберете други. Ще ви изпратим имейл с потвърждение на регистрираните от вас данни. Ако по някаква причина тази информация не бъде получена вашият достъп или използване на части, функции или характеристики, изискващи такава регистрация, могат да бъдат отказани или прекратени. Трябва да актуализирате периодично своята регистрация, за да бъде точна и актуална Вие носите цялата отговорност за опазване на поверителността на вашата парола Ние си запазваме правото да променим потребителското ви име или да изтрием изпратено от вас съдържание на уеб сайта, както и да откажем или отменим вашата регистрация, ако изберете потребителско име, което, изцяло по наше усмотрение, е цинично, нецензурно, обидно или по друг начин неподходящо. Вие носите цялата отговорност и за ограничаване на достъпа до вашия компютър или компютри. Вие се съгласявате да поемете отговорност за всички действия, извършени с вашия акаунт, потребителско име и/или парола, които се дължат на ваше поведение, бездействие или небрежност. Ако установите подозрително или неразрешено поведение, засягащо вашия акаунт, потребителско име и/или парола, трябва незабавно да ни уведомите по имейл на адрес digital.marketing.support@signify.com. Ние имаме право, по свое усмотрение, да забраняваме регистриране от определени доставчици на имейл услуги или на Интернет.

6. Допринасящо лице

Като изпращате свое потребителско съдържание на уеб сайта, вие приемате, че материалите са подходящи, конструктивни и уместни, както и че не съдържат елементи, които биха могли да бъдат неправомерни или по други причини неподходящи за публикуване, включително, но не само елементи, които (1) биха могли да увредят доброто име или да ощетят друго физическо или юридическо лице, (2) биха могли да причинят вреда на лице, имущество или по друг начин да уронят доброто име или да упражнят тормоз върху дадено лице или организация, (3) биха могли да нарушат законовите права на дадено лице (включително правото на неприкосновеност на данните или публичност), (4) са порнографски, нецензурни, оскверняващи, вулгарни, неприлични или заплашителни, (5) са осъдителни от културна, етническа или друга гледна точка или (6) предлагат или подтикват към извършване на неправомерни действия.

 

Трябва да положите необходимите усилия за сканиране и отстраняване на вируси или други заразни или разрушителни функции, преди да изпращате материали. Нямате право да предавате през уеб сайта каквито и да е верижни писма, покани за участие във финансови пирамиди, анкети и оферти. Нямате право също да подправяте заглавни части или да манипулирате идентификаторите или други данни, за да укриете източника на дадено съдържание и/или потребителско съдържание, предавани през нашия уеб сайт, както и да манипулирате своето присъствие на уеб сайта. Нямате право да смущавате или нарушавате работата на нашите сайтове, сървъри или мрежи, нито да извършвате действия, подлагащи нашата инфраструктура на необосновано или диспропорционално високо натоварване.

 

Вие потвърждавате, заявявате и гарантирате, че потребителското съдържание, изпращано на уеб сайта, не нарушава правата за притежание на дадена страна или лице, например авторски права, запазени марки, патенти или задължения за поверителност.

 

Вие приемате и се съгласявате, че всяка ваша идея, информация, дискусия или друго потребителско съдържание, предоставено от вас в рамките на уеб сайта, което не е със защитени права върху интелектуалната собственост, може да бъде използвано от всяко друго лице, допринасящо за уеб сайта, без възнаграждение или цитиране.

 

Вие предоставяте на Signify, неговите филиали, свързани дружества и партньори световно, неотменимо, безплатно, неизключително, подлежащо на преотдаване и прехвърляне право за използване, хостване, съхранение, възпроизвеждане, модифициране, копиране, изготвяне на производни продукти, разпространение, публично изпълнение, публично излагане, предаване и публикуване на потребителско съдържание, осигурено от вас, на този уеб сайт, на друг уеб сайт на Signify или в други материали на Signify за маркетинг или връзки с обществеността по всякакви канали, по собствено усмотрение на Signify.

 

Вие носите цялата отговорност за своето потребителско съдържание и последиците от неговото поместване, изпращане и/или публикуване. Signify има право, но не и задължение да преглежда и контролира преди и/или след изпращането на потребителско съдържание. Вие приемате обаче, че ние нямаме възможност да следим или преглеждаме цялото потребителско съдържание. Без ограничение, Signify, неговите филиали, свързани дружества, партньори, лицензодатели, дистрибутори и доставчици не носят и не могат да носят отговорност за точността, изчерпателността, качеството или валидността на потребителското съдържание, поместено от трети страни на уеб сайта.

 

Signify не подкрепя нито едно потребителско съдържание или изразени в него мнение, препоръка или съвет и изрично се освобождава от всякаква отговорност по отношение на потребителско съдържание.

 

Signify има пълното право и възможност да променя и/или отстранява съобщения или друго потребителско съдържание, които са осъдителни, неподходящи или по друг начин нарушават тези Условия на ползване, по всякакви причини и по всяко време, без предизвестие или съгласие и изцяло по свое усмотрение. На всеки потребител, който счита, че изпратено потребителско съдържание е осъдително или неподходящо, се препоръчва незабавно да се обърне към Signify по имейл на адрес digital.marketing.support@signify.com. В случай че получим подобно уведомление, ние ще положим необходимите усилия да вземем считаните от нас за необходими мерки в достатъчно кратък срок. Тъй като този процес е ръчен, трябва да имате предвид, че е възможно да не успеем да отстраним или променим определено потребителско съдържание незабавно.

7. Ограничение на отговорността

 

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА SIGNIFY ИЛИ НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ, СВЪРЗАНИ ДРУЖЕСТВА, ПАРТНЬОРИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ, ДИСТРИБУТОРИ ИЛИ ДОСТАВЧИЦИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КОСВЕНИ, ПОСЛЕДВАЩИ, НАКАЗАТЕЛНИ, ОСОБЕНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ИЛИ ВЪЗНИКНАЛИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗМОЖНОСТТА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА ОТВАРЯТЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ, СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛСКОТО СЪДЪРЖАНИЕ, ДОРИ АКО НА SIGNIFYЕ БИЛА СЪОБЩЕНА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОДОБНИ ЩЕТИ, ОСВЕН ДОКОЛКОТО ПОДОБНИ ЩЕТИ НЕ СА ВЪЗНИКНАЛИ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗМАМА ИЛИ ИЗМАМНО ПОГРЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ ОТ СТРАНА НА SIGNIFY.

 

ДО МАКСИМАЛНАТА, ДОПУСТИМА ОТ ЗАКОНА СТЕПЕН, ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА SIGNIFY ИЛИ НА НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ, СВЪРЗАНИ ДРУЖЕСТВА, ПАРТНЬОРИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ, ДОСТАВЧИЦИ ИЛИ ДИСТРИБУТОРИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВСЯКАКВИ ИСКОВЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ТОЗИ УЕБ САЙТ, СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛСКОТО СЪДЪРЖАНИЕ СЕ СВЕЖДА ДО СУМАТА, КОЯТО СТЕ ЗАПЛАТИЛИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ УЕБ САЙТ, ИЛИ ДО ПЕТДЕСЕТ (50) ЕВРО, КОЯТО СУМА Е ПО-ГОЛЯМА.

 

АКО ЖИВЕЕТЕ В ДЪРЖАВА ИЛИ ЩАТ, КОИТО НЕ ДОПУСКАТ НЯКОЕ ОТ ГОРНИТЕ ИЗКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА ИЛИ НЯКОЕ ОТ ОСВОБОЖДАВАНИЯТА ОТ ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ГАРАНЦИИТЕ В РАЗДЕЛ 4 ПО-ГОРЕ, СЪЩИТЕ ИЗКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ НЕ ВАЖАТ ЗА ВАС, НО САМО ДОКОЛКОТО ТАКИВА ИЗКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ СА НЕДОПУСТИМИ. В ТОЗИ СЛУЧАЙ СЪЩИТЕ ИЗКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ВАЖАТ В МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМАТА ОТ ДЕЙСТВАЩИТЕ ЗАКОНИ СТЕПЕН.I

8. Съдържание/софтуер на трети страни

 

Signify не носи никаква отговорност за съдържанието на сайтове, притежавани от трети страни, свързани с уеб сайта чрез хипервръзка, независимо от това дали хипервръзката е предоставена от уеб сайта, или от трета страна в съответствие с Условията на ползване. Нито една връзка на нашия уеб сайт към друг сайт не следва да се тълкува като одобрение на другия сайт, не се дават оценки или гаранции във връзка със точността, актуалността или уместността на съдържанието на сайт, към който уеб сайтът насочва, и затова не поемаме никаква отговорност.

 

Всеки софтуер, който се предоставя за изтегляне от или чрез този уеб сайт, се лицензира съгласно условията на действащото лицензно споразумение. Освен ако не е указано по друг начин в действащото лицензно споразумение, софтуерът се предоставя за използване само от крайни потребители и всякакво последващо копиране, възпроизвеждане или разпространяване на софтуера е изрично забранено.

 

АКО КЪМ СЪЩИЯ СОФТУЕР ИМА ГАРАНЦИИ, ТЕ ВАЖАТ САМО ДО ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНАТА В ДЕЙСТВАЩОТО ЛИЦЕНЗНО СПОРАЗУМЕНИЕ СТЕПЕН. С НАСТОЯЩОТО SIGNIFY ИЛИ НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ, СВЪРЗАНИ ДРУЖЕСТВА, ПАРТНЬОРИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ, ДИСТРИБУТОРИ ИЛИ ДОСТАВЧИЦИ ИЗРИЧНО СЕ ОСВОБОЖДАВАТ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТВЪРДЕНИЯ И ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА, ПО ОТНОШЕНИЕ НА СОФТУЕРА.

9. Авторски права и запазени марки

 

Авторските права и всички други права за притежание върху съдържанието и уеб сайта, предоставени от Signify, неговите свързани дружества, филиали и/или партньори, софтуерът за експлоатация и публикуване на уеб сайта, изготвянето на данните на уеб сайта, както и редът, последователността и структурата на този уеб сайт, принадлежат на Signify Holding B.V. и/или неговите партньори или лицензодатели. Всички права върху съдържанието и уеб сайта, които не са изрично предоставени тук, са запазени.

 

PHILIPS е регистрирана търговска марка на Koninklijke Philips N.V. PHILIPS и всички останали регистрирани запазени марки на Koninklijke Philips N.V. и неговите свързани дружества са важни активи на Koninklijke Philips N.V.. Правомерното използване на тези запазени марки е важно и вие трябва да спазвате указанията на Philips, когато цитирате продуктите и услугите на нашето дружество. Повече информация ще намерите на адрес www.ip.philips.com.

 

Използването и регистрирането на името PHILIPS е запазено изключително за Koninklijke Philips N.V.. Нямате право да регистрирате или използвате име на дружество, юридическо наименование, търговско наименование, име на домейн или друго наименование, обозначение или описание, включващо името на PHILIPS, подобно име или име, съдържащо част от името на Philips, нито да включвате друга регистрирана запазена марка, собственост на Koninklijke Philips N.V.

 

Всички регистрирани търговски марки на Signify Holding B.V. и неговите свързани дружества са важни активи на Signify. Правомерното използване на тези запазени марки е важно и вие трябва да спазвате указанията на Signify, когато цитирате продуктите и услугите на нашето дружество. Свържете се с нас на адрес trademarks.lighting@signify.com за повече информация.

10. Права за притежание на уеб сайта

 

Този уеб сайт е публичен по своя характер и всяка изпратена на него информация се счита за неповерителна. Вие приемате, че изпращането на изобретения, включени в дадено потребителско съдържание, предоставено от вас, се счита за "публикуване" на тези изобретения по действащото патентно законодателство.

 

Вие приемате, че е възможно всяко изпратено и/или обсъждано потребителско съдържание на уеб сайта да е защитено с патенти, авторски права, запазени марки или други права върху интелектуалната собственост на Signify, неговите филиали, свързани дружества, партньори или трети страни. Ако възнамерявате да се възползвате от идеи, предложения, препоръки, решения или друго потребителско съдържание, изпратени на уеб сайта, вие носите отговорност за получаване на необходимите разрешения за използване на интелектуална собственост, преди да предприемете действия за такова възползване.

11. Искове за нарушени авторски права в САЩ

 

Ако установите или подозирате, че материали на този уеб сайт (включително, но не само, материали, публикувани във форума) са били използвани или копирани по начин, представляващ нарушаване на авторски права, уведомете определения за целта представител на Signify, посочен по-долу. Съгласно Закона за авторските права в цифровото хилядолетие на САЩ, 17 U.S.C. Sec. 512(c)(3), уведомлението ви трябва да отговаря на следните изисквания:

 

  • саморъчен или електронен подпис на носителя на авторските права или на лице, упълномощено да действа от името на носителя на изключително право, за което е установено предполагаемо нарушение;
  • описание на защитеното с авторски права произведение, за чието нарушаване се претендира, или, ако повече от едно защитени с авторски права произведения на един сайт са включени в едно уведомление, представителен списък на същите произведения на този сайт;
  • описание на материала, за който се претендира, че нарушава или е предметът на действия, нарушаващи права, и който следва да бъде отстранен или към който достъпът следва да бъде забранен, с достатъчно информация, която да ни позволи да намерим материала;
  • необходимата информация, за да можем да кореспондираме с вас, например адрес, телефонен номер и ако имате, имейл адрес, на който можем да се свържем с вас;
  • декларация от ваша страна, че добросъвестно считате, че използването на материала по описания в уведомлението начин не е разрешено от носителя на авторските права, негов представител или закона;
  • декларация, че информацията в уведомлението е точна и че вие сте носителят на авторските права или лице, упълномощено да действате от името на носителя на изключително право, за което е установено предполагаемо нарушение, и че ви е известна наказателната отговорност за декларации с невярно съдържание.

 

С определения представител за получаване на уведомления с претенции за нарушени авторски права може да се свържете по следния начин:

 

По пощата: Signify Netherlands B.V.
Legal Services
High Tech Campus 48
5656AE Eindhoven
Нидерландия

 

Информацията по-горе може да се използва единствено за уведомяване на Signify за евентуални нарушения по ваши защитени с авторски права материали. Всички останали запитвания, например въпроси относно продукти, заявки или проблеми, свързани с нередности по публикации и/или съдържание, няма да получат отговор чрез тази процедура.

12. Обезщетение и освобождаване

 

Вие приемате да осигурявате и предпазвате Signify, неговите филиали, свързани дружества, партньори, дистрибутори и доставчици, както и всеки от техните съответни длъжностни лица, директори, служители, акционери, юридически представители, посредници и правоприемници, от и срещу всякакви щети, задължения, разходи и разноски (включително обосновани разходи за адвокатски, професионални услуги и разноски по съдебни дела), възникнали в следствие на публикуването, съдържанието или предаването на съобщение, данни, материали или друго потребителско съдържание, изпратено от вас на уеб сайта, или на нарушение от ваша страна на настоящите Условия на ползване. В случай че жалба или заведено дело е предизвикано от съобщение или друго публикувано от вас потребителско съдържание, Signify си запазва правото да разкрие както вашата самоличност, така и всяка друга информация за вас, с която Signify евентуално разполага.

 

Ако възникне спор между вас и един или повече потребители, вие приемате да предпазите, обезщетите и освободите Philips, неговите филиали, свързани дружества, партньори и доставчици, както и всеки от техните съответни длъжностни лица, директори, служители, акционери, юридически представители, посредници и правоприемници, от искове, претенции и търсене на обезщетения (за действителни и произтекли в последствие щети) от всякакъв вид и естество, известни и неизвестни, произтичащи от или по някакъв начин свързани с такива спорове.

13. Изключване на сайта

 

Имаме пълното право да изключваме уеб сайта или част от него по всякакъв повод, по всяко време, без предизвестие или съгласие. Не носим отговорност или задължение в случай на неуспешно съхраняване или изтриване на съдържание и/или потребителско съдържание, изпратени на уеб сайта.

14. Продукти от Signify

 

Уеб сайтът може да съдържа препратки към конкретни продукти и услуги на Signify, които може да не се предлагат (свободно) в определена държава. Такъв вид цитиране не означава и не гарантира, че тези продукти или услуги се предлагат в определен момент в определена държава За допълнителна информация се свържете с местното лице за бизнес контакти на Signify.

15. Декларация за принципите на лична неприкосновеност съгласно Закона за реформа на частните спорове по ценни книжа от 1995 г.

 

Информацията на този уеб сайт може да съдържа определени изявления с прогнозен характер по отношение на финансовото състояние, резултатите от дейността и бизнеса на Signify и някои от плановете и целите на Signify по отношение на същите. Предупреждаваме читателите, че нито едно изявление с прогнозен характер не представлява гаранция за бъдещите резултати и че действителните такива биха могли да се различават съществено от тези, посочени в изявленията с прогнозен характер. Примери за изявления с прогнозен характер са направени от нас изявления относно нашата стратегия, очаквания ръст на продажбите, бъдещите приходи преди лихви, данъци и амортизации и икономиите от разходи, бъдещото развитие на нашата основна дейност, както и ползите от бъдещи придобивания и нашето капиталово състояние. Изявленията с прогнозен характер по същество са рискови и несигурни, тъй като се отнасят за бъдещи събития и обстоятелства, а редица фактори биха могли да доведат до това действителните резултати и ход на събитията да се различават значително от изразените явно или неявно очаквания в такива изявления с прогнозен характер Изявленията с прогнозен характер зависят например от вътрешните и световните икономически и бизнес условия, успешното изпълнение на нашата стратегия, способността ни да откриваме, осъществяваме успешно и интегрираме в нашата дейност различни придобивания, потребителските предпочитания по отношение на нашите досегашни и нови продукти, нашата способност да разработваме и пласираме нови продукти, нашата способност да реализираме ползите от тази стратегия, политиката и действията на държавни и регулаторни органи, промени в законодателството и влиянието на конкуренцията – редица от тези фактори са извън нашия контрол. Поради това нашите действителни бъдещи резултати може съществено да се различават от плановете, целите и очакванията, заложени в подобни изявления с прогнозен характер. Допълнителни рискове и фактори са посочени в подаваните от нас документи пред Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ (накратко „SEC“), включително в последния ни Годишен отчет по формуляр 20-F, който е на разположение на уеб сайта на SEC на адрес www.sec.gov. Всички изявления с прогнозен характер, направени от нас или от наше име, са валидни единствено към датата, на която са направени. Не предприемаме действия за актуализиране на изявления с прогнозен характер, за да отразим евентуално настъпили промени в изразените в тях очаквания или евентуално настъпили промени в събитията, условията или обстоятелствата, залегнали в основата на подобно изявление. Читателят обаче може да направи справка с допълнителната информация, която сме предоставили или евентуално ще предоставим в подаваните от нас документи пред SEC.

16. Разрешаване на спорове

 

Настоящите Условия на ползване се регламентират и тълкуват в съответствие със законите на Нидерландия. Вие приемате неизключителната компетентност на съдилищата в Амстердам, Нидерландия, по всички спорове, искове или основания за съдебни дела, възникнали от или във връзка с настоящите Условия на ползване или вашето използване на този уеб сайт, включително всички спорове, свързани със съществуването или валидността на настоящите Условия на ползване, доколкото приемате да отнасяте същите спорове, искове или основания за съдебни дела изключително към съдилищата в Амстердам, Нидерландия.

17. Недействителност на отделни клаузи

 

Ако дадена разпоредба на тези Условия за ползване бъде счетена за невалидна или неприложима, същата невалидна или неприложима разпоредба ще бъде заменена с валидна и приложима разпоредба, отговаряща най-точно на намерението на първоначалната разпоредба, а останалите разпоредби продължават да бъдат в сила.

18. Липса на отказ от права

 

Ако Signify не успее да приложи някаква част от настоящите Условия на ползване, това в никакъв случай не представлява отказ от страна на Signify от неговите права по настоящите Условия на ползване, както по отношение на минали, така и по отношение на бъдещи действия на дадено лице. Ако Signify получи средства или дадено лице разчита на действия от страна на Signify, това не следва да се счита за отказ от права по настоящите Условия на ползване. Правна сила има единствено конкретен писмен отказ от права, подписан от упълномощен представител на Signify.

19. Заглавия

 

Заглавията на разделите в Условията на ползване са вмъкнати в текста само за удобство и не представляват част от настоящия документ, нито влияят по никакъв начин на смисъла или тълкуването на Условията на ползване.

 

Благодарим ви, че използвате нашия уеб сайт.

 

Последна актуализация: 28 януари 2019